Hakuilmoitus: Taustaraportteja Talouspolitiikan arviointineuvostolle erityisesti kaupungistumiseen ja työmarkkinoihin liittyvistä aiheista

Talouspolitiikan arviointineuvosto on valtioneuvoston asettama itsenäinen asiantuntijaelin, jonka tehtävä on arvioida talouspolitiikkaa ja talouspolitiikan instituutioita. Neuvosto julkaisee Talouspolitiikan
arviointineuvoston raportin kerran vuodessa tammikuussa. Työnsä tueksi neuvosto voi tilata tutkimuksia ja analyysejä yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta, yksittäisiltä tutkijoilta ja muilta tahoilta.

Neuvosto pyytää tarjouksia taustaraporteiksi erityisesti kaupungistumiseen ja työmarkkinoihin liittyvistä
aiheista. Taustaportissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä ja teemoja:

 • mikä on suurimpiin kaupunkeihin liittyvä palkkapreemio (urban wage premium) Suomessa?
 • mitkä ovat em. palkkapreemion tärkeimmät taustalla olevat syyt?
 • mitkä olisivat vaikutukset työn tuottavuuteen ja talouskasvuun kansantalouden tasolla, jos Suomen
  suurimmat kaupungit olisivat väestömäärältään jonkin verran suurempia?
 • miten työmarkkinoiden alueellinen kohtaanto on kehittynyt Suomessa
 • miten työmarkkinoiden alueellista kohtaantoa voitaisiin parantaa? mikä on erityisesti
  palkanmuodostuksen ja muiden taloudellisten kannustimien merkitys?
 • erilaisten vaihtoehtoisten maankäyttöpolitiikkojen arviointi mallinnuksen avulla.

Taustaraporttien ei tarvitse käsitellä kaupungistumiseen ja työmarkkinoihin liittyviä asioita kovin laajasti, vaan ne voivat keskittyä tietyn yksittäisen kysymyksen tai teeman tarkempaan analyysiin. Tutkijat tai tutkimusryhmät voivat myös halutessaan tarjota mitä tahansa suomalaisen talouspolitiikan kannalta hyödylliseksi katsomaansa aihetta taustaraportille.

Tutkimuksessa voidaan käyttää yhtä tai useampaa seuraavista lähestymistavoista:

 • kirjallisuuskatsaus
 • teoreettinen tai käsitteellinen analyysi
 • empiirinen analyysi

Yksittäisten projektien enimmäisbudjetti tutkimuslaitoksilta hankittuna on 30 000 euroa (sisältäen sivu- ja yleiskulut) ja 8 000 euroa yksittäisiltä tutkijoilta hankittuna. Englanninkielisinä laadittavat taustaraportit julkaistaan sellaisinaan neuvoston vuosiraportin yhteydessä, ja taustaraportin kirjoittajat saavat julkaista ja hyödyntää tuloksia haluamallaan tavalla arviointineuvoston raportin julkaisemisen jälkeen. Taustaraporteista voidaan erikseen sovittaessa laatia popularisointia varten myös lyhyitä suomenkielisiä Policy Briefejä. Taustaraporttien tulee olla valmiita viimeistään lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Pyydämme tarjouksia 1.9.2023 mennessä. Tarjouksen tulee olla lyhyt (korkeintaan 3-4 sivua) ja siitä tulee käydä ilmi

 • selvityksen perusidea tavalla, josta selviää sen toteuttamiskelpoisuus ja tulosten luotettavuus;
 • raportin tekijät ja heidän tieteellinen pätevyytensä;
 • selvityksen toteutustapa ja keskeiset aineistot.

Rahoituspäätökset tehdään 15.9.2023 mennessä. Kannustamme kiinnostuneita tahoja ottamaan yhteyttä neuvoston puheenjohtaja Niku Määttäseen (p. 041 545 6721) tai pääsihteeri Anni Huhtalaan (p. 0295 519 414) ja keskustelemaan hankesuunnitelmista ennen virallisen tarjouksen jättämistä. Neuvosto arvioi ehdotuksia teeman talouspoliittisen relevanssin, toteutuksen laadun ja uskottavuuden perusteella sekä sen osalta kuinka raportti on hyödynnettävissä neuvoston arviointityössä.

Lopulliset ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@vatt.fi