Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021

Hallitus ei tule saavuttamaan julkisen talouden tasapainottamista koskevia tavoitteitaan toteaa talouspolitiikan arviointineuvosto valtiovarainvaliokunnalle jättämässään lausunnossa julkisen talouden suunnitelmasta 2018–2021.

Nykyennusteiden valossa hallitus ei näytä saavuttavan julkisen talouden tasapainottamista ja työllisyysastetta koskevia tavoitteitaan ilman uusia toimenpiteitä. Ennusteiden valossa suhdannetilanteen muutokset huomioiva rakenteellinen jäämä ei kohene vuosina 2017–2019 siinä määrin kuin vakaus- ja kasvusopimus sitä edellyttäisivät. Ansiotuloverotuksen kevennyksestä johtuen finanssipolitiikka on vuonna 2017 elvyttävää. Vuosina 2018 ja 2019 finanssipolitiikka on lievästi kiristävää. Vuodelle 2017 toteutetut veroleikkaukset kasvattavat kestävyysvajetta ja lisäävät tarvetta sopeutustoimille tulevina vuosina.

Hallitus on asettanut uudet vuosittaiset tavoitteet julkisyhteisöjen menojen, velan, alijäämän ja rakenteellisen alijäämän kehitykselle. Nämä tavoitteet ovat sopusoinnussa vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen rakenteellisen rahoitusasematavoitteen kanssa, mutta eivät riitä hallituksen aiemmin hallitusohjelmassaan asettamien finanssipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Julkisen talouden suunnitelmassa asetetut vuosittaiset julkisen sektorin alijäämää koskevat tavoitteet ovat tervetullut uudistus julkisen talouden tilan raportointiin. Tavoiteuraa ja ennusteuraa vertaamalla on aikaisempaa helpompi arvioida tavoitteiden realistisuutta.

Hallitus laskee julkisen talouden tavoitteiden saavuttamisen sopeutustoimien sijaan ennustetta nopeamman talouskasvun ja ennustettua suuremman työllisyyden kasvun varaan. Monivuotisten tavoitteiden täyttymiseen johtava talouskasvu vaatisi veropohjan kasvun merkittävää nopeutumista. Hallituksen tavoiteskenaariossa työllisyys kasvaa tuotantoa nopeammin, mikä johtaa tuottavuuskehityksen pysähtymiseen. Mitään näistä skenaarioista ei voi pitää todennäköisenä.

Lue Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021 kokonaisuudessaan tästä.