Rådet

Uppgifter av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Rådet har till uppgift att utvärdera den ekonomiska politiken med tanke på huruvida målen för den ekonomiska politiken är ändamålsenliga, huruvida målen för den ekonomiska politiken kan nås och de valda metoderna är ändamålsenliga samt hur de olika delområdena inom den ekonomiska politiken samordnats och vilka anknytningar den har till övriga delområden inom samhällspolitiken. Rådet utvärderar den ekonomiska politikens resultat i synnerhet med tanke på den ekonomiska tillväxten och stabiliteten, sysselsättningen och den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhet. Dessutom utvärderar rådet kvaliteten på de prognostiserings- och utvärderingsmetoder som används vid beredning av den ekonomiska politiken.

Rådet genomför sitt uppdrag främst genom att ge ut sin rapport varje år. Rådet utvärderar eller kommenterar inte fortlöpande den ekonomiska politiken under året, men medlemmarna i rådet kan delta i samhällsdebatten och komma med egna åsikter.

Rådets utvärderingar av den ekonomiska politiken baserar sig främst på analyser av medlemmarna och generalsekreteraren. Dessutom utnyttjar rådet studier och utredningar av utomstående i sitt arbete.

Rådet är oberoende och består av medlemmar i det akademiska samhället. Medlemmar av rådet utses av regeringen utifrån ett förslag från finska ekonomiska fakulteter och Finlands Akademi.

Rådets sekretariat arbetar inom Statens Ekonomiska Forskringscentral (VATT), som också ger administrativt stöd till rådet.

Medlemmar

Jouko Vilmunen (ordförande)

Jouko Vilmunen är professor i nationalekonomi vid Åbo universitetet. Han har tidigare varit forskningschef i Finlands Bank. Vilmunen har specialiserat sig på makroekonomiska frågor och finansmarknaden.

jouko.vilmunen@utu.fi

Hilde Bjørnland

Hilde Bjørnland är professor i ekonomi och Provost vid BI Norwegian Business School. Hon är också vetenskaplig rådgivare till Norges Bank och var ledamöt i Finanspolitiska rådet 2014-2017. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är inom konjunkturcykler och makroekonomisk politik.

hilde.c.bjornland@bi.no
Hemsida

Johanna Niemi

Johanna Niemi är dekanus för den juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon har tidigare varit professor i juridik vid universiteten i Åbo och Umeå. Hennes forskningsintressen omfattar bland annat studier av överskuldsättning.

johanna.niemi@helsinki.fi

Jukka Pirttilä

Jukka Pirttilä är professor i offentlig ekonomi vid Helsingfors universitet. Han har tidigare varit professor vid Tampere universitetet och medlem i rådet under åren 2016-2017. Pirttiläs specialområden är offentlig ekonomi och utvecklingsekonomi.

jukka.pirttila@helsinki.fi
Hemsida

Seija Ilmakunnas

Seija Ilmakunnas är professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Jyväskylä. Hon har arbetat som direktör för PT och generaldirektör för Statens ekonomiska forskningscentral.

seija.k.ilmakunnas@jyu.fi
Hemsida

Sekreteriat

Anni Huhtala, generalsekreterare

anni.huhtala@vatt.fi
+358 29 551 9414

Henri Keränen, forskare

henri.keranen@vatt.fi
+358 50 435 8861