PRESSMEDDELANDE

Ekonomipolitiskt råd: Nästa regering behöver en trovärdig plan för skattepolitisk anpassning och för att bekämpa klimatförändringarna

Covid-19-pandemin och den aktuella krisen har visat hur viktigt det är att regeringenklarar av att stimulera ekonomin.Med hänsyn till det långvariga underskottet i deoffentliga finanserna bör den nya regeringens mandatperiod inledas med en trovärdigplan för skattepolitisk anpassning. Den allt stramare klimatpolitiken runtom i EU kommeräven att påverka Finland. Kriget iUkraina har lett Europa in i […]

Bakgrundsrapport från rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken: Jämn återbäring det effektivaste sättet att kompensera låginkomsttagare bränsleutgifter

Enligt en färsk bakgrundsrapport från rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken skulle en kompensation som betalas ut som klumpsumma vara det effektivaste sättet att kompensera bilförarna med låg inkomst bränsleutgifter. En nedsättning av inkomst- och bränsleskatterna skulle ge hushållen med hög inkomst en större nytta, och framför allt en nedsättning av bränsleskatten skulle sänka […]

Lös finanspolitik saknar en ordentlig plan för hållbarhet

Den nuvarande prognosen är att tillväxten i Finlands ekonomi år 2020 förväntas uppgå till cirka 1 procent och tillväxten under de kommande åren kommer att vara lika stor. Tillväxten är inte långsammare än tidigare av cykliska skäl, utan snarare verkar den långsamma tillväxten vara ett strukturellt fenomen. Skattepolitiken bör därför inte vara expansiv ur ett […]

Regeringens finanspolitiska linje passar in i konjunkturläget

Finland har fortfarande ett hållbarhetsproblem trots att underskottet i de offentliga finanserna har minskat och sysselsättningsläget förbättrats. Social- och hälsovårdsreformen förbättrar inte situationen. Underskottet i de offentliga finanserna minskar, men på lång sikt bör finanspolitiken vara stramare Regeringen har nästan uppnått sina finanspolitiska mål för regeringsperioden. Förhållandet mellan skulden och bruttonationalprodukten har börjat minska och […]

Finanspolitiken för slapp med tanke på konjunkturläget

När den ekonomiska tillväxten tilltar och sysselsättningen utvecklas mer positivt än väntat, förbättras den offentliga ekonomin. Eftersom konjunkturläget har förbättrats borde staten bedriva en strängare finanspolitik än för närvarande. Regeringen når inte sina mål för den offentliga ekonomin Det konjunkturrensade underskottet kommer enligt prognoser att vara närmare 1,5 procent av BNP 2019. För att nå underskottsmålet […]