PRESSMEDDELANDE

Ett bättre sysselsättningsläge kan inte ensamt råda bot på problemen i den offentliga ekonomin

Regeringens mål om en sysselsättningsgrad på 72 procent kommer inte att uppnås. Att Finland missar sysselsättningsmålet ökar underskottet i de offentliga finanserna och gör det svårare att nå målen för skuldsättningen. Enligt prognoserna kommer Finlands strukturella underskott (dvs. det konjunkturrensade underskottet) fortfarande att vara över en procent av BNP år 2019. För att Finland ska […]

Nya medlemmar i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Finansministeriet har utnämnt professor Anneli Anttonen från Tammerfors universitet till ny medlem i rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Professor Jukka Pirttilä från Tammerfors universitet utnämndes till rådet för ett års tid. Professor Anttonen ersätter professor Liisa Laakso som valdes till rektor för Tammerfors universitet. Anttonen börjar i rådet vid ingången av april och […]